logo, etiketka.sk
 


kosik
Počet produktov: 0
Suma : 0 EUR

Všeobecné informácie
Kontakty
O nás
Obchodné podmienky
Návod na použitie etiketiek
Partnerský program
Zmluva s partnerom
Reklamačné podmienky
FAQ pre objednávanie
Zmluva o dielo
Novinky
Tvorba odkazu
GDPR
Autorské práva

Zmluva o sprostredkovaní

uzavretá v zmysle § 642 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov medzi

 

Čl. I
Zmluvné strany

Sprostredkovateľ: Registrovaný partner

Záujemca:

AZOV s.r.o., Kollárova 38, 97401 Banská Bystrica, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súduBanská Bystrica, Oddiel : Sro , Vložka číslo : 23357/S,
IČO: 46 924 311 ,
DIČ:2023651410,
  tel. +421905549343,
e-mail: info@etiketka.sk

Čl. II
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je záväzok Sprostredkovateľa vyvíjať činnosť, aby mal záujemca príležitosť uzatvoriť zmluvu o tlači etiketie treťou osobou, ktorá sa bude týkať predmetu činnosti Záujemcu a Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odmenu (províziu).

Čl. III
Doba sprostredkovania

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Čl. IV
Provízia

1. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu, ak je uzatvorená Obchodná zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania. Záujemca sa zaväzuje zaplatiť Sprostredkovateľovi za činnosť uvedenú v čl. I bod 1 províziu vo výške:

do vzniknutého obratu 1000 EUR - 10% zo sumy obratu v nasledujúcich objednávkach
od 1000 EUR do 5000 EUR - 15% zo sumy obratu v nasledujúcich objednávkach
nad 5000 EUR - 20% zo sumy obratu v nasledujúcich objednávkach

2. Záujemca zaplatí Sprostredkovateľovi províziu raz mesačne pri minimálnej sume 20 EUR na základe faktúry zo strany sprostredkovateľa

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ust. § 651 Obchodného zákonníka vzniku práva sprostredkovateľa na províziu nebráni skutočnosť, ak sprostredkovaná Obchodná zmluva bude uzavretá s treťou osobou až po zániku tejto Zmluvy.

Sprostredkovateľovi zostáva nárok na províziu podľa článku III tejto Zmluvy zachovaný počas celej doby trvania zmluvy.

Čl. V
Povinnosti Zmluvných strán

1. Sprostredkovateľ neručí za splnenie záväzku tretej osoby vyplývajúcej z Obchodnej zmluvy. Sprostredkovateľ neručí za pravdivosť a úplnosť údajov poskytnutých záujemcovi o tretej osobe.

Čl. VI
Výpoveď Zmluvy

1. Obidve strany môžu túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou bez udania dôvodu.

2.Výpoveď sa považuje za platnú do troch dní od doručenia žiadosti jednej zo strán elektronickou formou.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva je prezentovaná na internete,
2. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti Zmluvných strán zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov, Obchodný zákonník, predovšetkým ustanoveniami o sprostredkovateľskej zmluve.
4. Táto Zmluva je účinná do 3 dní od vyplnenia partnerského formuláru na webe etiketka.sk

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli,

 

 

Obchodné podmienky GDPR Ako objednávať