logo, etiketka.sk
 


kosik
Počet produktov: 0
Suma : 0 EUR

Všeobecné informácie
Kontakty
O nás
Obchodné podmienky
Návod na použitie etiketiek
Partnerský program
Zmluva s partnerom
Reklamačné podmienky
FAQ pre objednávanie
Zmluva o dielo
Novinky
Tvorba odkazu
GDPR
Autorské práva
Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Uzatvoren podla 631 a nasl.Obcianskeho zkonnka

Cl. I

Zmluvn strany Zhotovitel Meno : Adresa: RC: COP: (v dalom zhotovitel) Objednvatel Nzov: Sdlo: Zastpen: Bankov spojenie: Cslo ctu: (v dalom objednvatel) Cl. II Predmet zmluvy Predmetom tejto zmluvy je: ....................................................................................................... Cl. III Termny a miesto plnenia Zhotovitel sa zavzuje dodat dielo uveden v cl. II tejto zmluvy do ............................... Cl. IV. Cena za predmet zmluvy a platobn podmienky Celkov cena diela je stanoven dohodou zmluvnch strn, a to nasledujco: .............. EUR. Cena diela bude uhraden: prevodom na bankov cet/ v hotovosti z pokladne zhotovitelovi po odshlasen dodanho diela. Cl. VIII Zverecn ustanovenia Zmluva nadobda platnost dnom podpisu oboma zmluvnmi stranami. Zmluvu je mon zruit alebo zmenit obojstranne odshlasenmi a podpsanmi dodatkami. Pokial nie je v tejto zmluve dohodnut in, riadia sa prvne pomery z nej vyplvajce ustanoveniami obcianskeho zkonnka. Obidve zmluvn strany prehlasuj, e sa oboznmili s obsahom tejto zmluvy, e nebola dohodnut v tiesni ani za inakie nevhodnch podmienok a e ju uzavreli z vlastnej vle, urcite, vne a zrozumitelne. Tto zmluva je vyhotoven v dvoch vyhotoveniach. Kad zmluvn strana dostane dve vyhotovenia. V ................................., dna .. zhotovitel objednvatel

Obchodné podmienky GDPR Ako objednávať